Jump to content
Slammer

Official Headgears - Updated April/2019

Recommended Posts

Thanks Cahya ganteng :)

[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUSSIA_RIBBON] = "_·¯½Ã¾Æ¸®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FREYA_CROWN] = "_ÇÁ·¹À̾ßÀÇÅ©¶ó¿î",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TROPICALFRUIT] = "_¿­´ë°úÀϸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BANJAK_JEONGOO] = "_¹Ý¦Àü±¸¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_HIBISCUS] = "_Å«ÇÏÀ̺ñ½ºÄ¿½º",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UMBRELLA_HAT] = "_¿ì»ê¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISHER_HAT] = "_¾îºÎÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JUMPING_PORING] = "_Æú¦ÀÌ´ÂÆ÷¸µ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PECOPECO_FLY_HAT] = "_ÆäÄÚÆäÄÚ³¯°³±Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAEGOON_HAT] = "_Çý±º¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NANCHO_HAT] = "_³­ÃʸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATANIC_CHAIN] = "_»çŸ´ÐüÀÎ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENTIQUE_CIGAR] = "_¾ØƼũ´ã¹î´ë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YOYOHAT] = "_¿ä¿ä¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SNAKE_HAT] = "_¹ì¸Ó¸®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEOLNAL_HAT] = "_·ï¾çÀǼ³³¯¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCUVER_MASK] = "_½ºÄí¹ö¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKGLASSES] = "_°ËÀº»ÔÅ׾Ȱæ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLAYELF] = "_Àå³­²Ù·¯±â¿äÁ¤",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUERIBBON] = "_ºí·ç¸®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHILIRHAT] = "_Çʸ®¸£¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BREAD2] = "_»§ºÀÅõ2",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITESNAKE] = "_ÇϾá¹ì¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETCANDY] = "_´ÞÄÞÇÑ»çÅÁ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POPCORN_HAT] = "_ÆËÄܸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPFIRE_HAT] = "_Ä·ÇÁÆÄÀ̾î¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEER_HAT] = "_¸ÆÁÖ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWNBIRD] = "_¿Õ°ü¾Þ¹«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOLDIERHAT] = "_º´Á¤¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WORDBOOK] = "_¹®ÀÚÃ¥¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOKEBIHAT] = "_µµ±úºñ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLAMECROWN] = "_¼ºÈ­°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNHAT] = "_žç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WINDTOY_HAT] = "_¹Ù¶÷°³ºñ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_DRAGON] = "_ÁøÈ­µÈ¿ëÀÇÇØ°ñ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_WHISPER] = "_ÁøÈ­µÈÀ§½ºÆÛ¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JAHA_DOLL] = "_ÀÚÇÏÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CELESTIAL_HAT] = "_ÇϴøðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WIND_MILESTONE] = "_¹Ù¶÷ÀÇÀÌÁ¤Ç¥",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOBLE_HAT] = "_³ëºíÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EYES_OF_DARKNESS] = "_´ÙÅ©´Ï½º¾ÆÀÌÁî",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_WHITE_HAT] = "_È«¹é¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FORCEPS_HAIRPIN] = "_Áý°Ô¹ß¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTICE_BOARD] = "_¾Ë¸²°£ÆÇ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CLASSIC_HAT] = "_Ŭ·¡½ÄÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAIWANFLAG] = "_´ë¸¸±¹±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANUBIS_HELM] = "_¾Æ´©ºñ½ºÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAT_OF_OUTLAW] = "_¹«¹ýÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIZZA_HAT] = "_ÇÇÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICECREAM_HAT] = "_¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WOLFKING] = "_¶°µ¹ÀÌ´Á´ë¿ÕÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DICE_HAT] = "_ÁÖ»çÀ§¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATE_PRIDE] = "_ÇØÀûÀÇÀÚÁ¸½É",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVELYCHICK_HAT] = "_»ç¶ûÀǺ´¾Æ¸®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_PAJAMA] = "_ÆĶõÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_DIADEM] = "_º¸º´±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_CROWN] = "_º¸º´±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_DIADEM] = "_½Ö¾î±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_CROWN] = "_½Ö¾î±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_MAJESTIC2] = "_´ëÇü¸¶Á¦½ºÆ½°í¿ìÆ®2",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PEACOCK_FEATHER] = "_°øÀÛ»õ±êÅÐ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_FROG_HAT] = "_°³±¸¸®¿ÕÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDROSE] = "_ÁøÈ«ÀÇÀå¹Ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOLY_EGG_HAT] = "_¼º½º·¯¿î´Þ°¿¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SACI_HAT] = "_»çÄ¡ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWN_OF_DECEIT] = "_»ç±âÀÇ¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOLOR_HAT] = "_°í³úÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RASTA_WIG] = "_¶ó½ºÅ¸°¡¹ß",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_HAT] = "_ÁÖ¸Ô¹ä¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_BERET] = "_ºÓÀºº£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_DIADEM] = "_°ÅÇرú¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_CROWN] = "_°ÅÇرÿհü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_CROWN] = "_»çÀڱÿհü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_DIADEM] = "_»çÀڱú¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_PRINCE] = "_»ç¸·ÀÇ¿ÕÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YUNO_EYE] = "_À¯³ëÀÇ´«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_CROWN] = "_½Ö³à±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_BOGWAN] = "_½Ö³à±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_BERE] = "_ºê¶óÁúº£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICE_WING_EAR] = "_¾óÀ½³¯°³±Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TURTLE_HAT] = "_²¿ºÏÀ̸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCOOTER_HAT_J] = "_½ºÄíÅÍÇï¸ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IMP_HAT] = "_ÀÓÇÁ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPR_HAT] = "_½½¸®ÆÛ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_CROWN] = "_õĪ±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_DIADEM] = "_õĪ±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_CROWN] = "_õÇæ±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_DIADEM] = "_õÇæ±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CACTUS_HAT] = "_¼±ÀÎÀå¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_CROWN] = "_Àθ¶±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_DIADEM] = "_Àθ¶±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_CROWN] = "_¸¶°¥±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_DIADEM] = "_¸¶°¥±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLOTH_HAT] = "_³ª¹«´Ãº¸ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DUNEYRR_HELM] = "_µÎ³×À̸£Åõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_CORONET] = "_º¢²ÉÈ­°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_ANGEL] = "_Ȳ±Ýõ»çÁ¶°¢»ó",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOOL_DAY_HAT] = "_¸¸¿ìÀýÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPLASH_HAT] = "_Âû¶û¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_NAVY_HAT] = "_ºÓÀºÇرº¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BERET] = "_ÇرºÀǺ£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ARARA_HAT] = "_ÆĶõ¾Æ¶ó¶ó¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_BOTO] = "_´Ã¾îÁøº¸Åä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TENDRILION_HAT] = "_Åٵ帱¸®¿Â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWBUNNY_HAIRBAND] = "_³ë¶õÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINKBUNNY_HAIRBAND] = "_ÇÎÅ©Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENBUNNY_HAIRBAND] = "_±×¸°Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THANATOS_MAI_MASK] = "_Ÿ³ªÅ佺ÀÇÁõ¿À°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC2010_INDONESIA] = "_RWC2010Àεµ³×½Ã¾Æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_WINNER_HEADGEAR] = "_RTC¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_2ND_HEADGEAR] = "_RTCÁØ¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_3RD_HEADGEAR] = "_RTC3µîÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_PERMETER] = "_´Ã¾îÁøÆÛ¸ÓÅÍ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKULL_CAP] = "_½ºÄÃĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_TIGER_MASK] = "_»¡°£Å¸À̰Ÿ¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_TIGER_MASK] = "_ÆĶõŸÀ̰Ÿ¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_DROOPING_KITTY] = "_³²»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BROWN_DROOPING_KITTY] = "_°¥»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NESTEA_HAT] = "_³×½ºÆ¼¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_1ST_ROCKET_HELM] = "_1µî·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2ND_ROCKET_HELM] = "_2µî·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_3RD_ROCKET_HELM] = "_3µî·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC_ROCKET_HELM] = "_RWC·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INJURED_EYEPATCH] = "_ºÎ»óÀÚÀǾȴë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LONG_TONGUE] = "_±äÇú¹Ù´Ú",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ¸Ô¹ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AIRPLANE_HAT] = "_ºñÇà±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_BANDANA] = "_µµÀûµÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GELATO_HAT] = "_Á©¶ó¶Ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_EYEBANDAGE] = "_ÇÏÆ®¾È´ë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CITRON_HAT] = "_À¯ÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_HAT] = "_Çرº»ç°ü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STARFISH_BAND] = "_ºÒ°¡»ç¸®¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RIBBON_MAGICIANHAT] = "_¸®º»¸¶¼ú»ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCISSORS_REPLICA] = "_°¡À§¼Õ¸ðÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROCK_REPLICA] = "_¹ÙÀ§¼Õ¸ðÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PAPER_REPLICA] = "_º¸¼Õ¸ðÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAILOR_HAT] = "_¹Ù´å»ç¶÷ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MILKCOW_HAT] = "_Á¥¼Ò¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STAR_EYEBANDAGE] = "_º°¸ð¾ç¾È´ë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TONGUE_CHARM] = "_Çú¹Ù´ÚºÎÀû",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDIAN_FEATHER] = "_Àεð¾È±êÅиӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLITZ_HELMET] = "_±âµ¿ÇüÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTLER_GENTLEHAT] = "_»ç½¿»Ô½Å»ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNGLASS_BASEBALLCAP] = "_¼±±Û¶ó½º¾ß±¸¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLIND_GLASS] = "_ºí¶óÀεå¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¿À·»Áö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COMPACTDISK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄÞÆÑÆ®µð½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_LACE_HEADBAND] = "_°í¾çÀÌ·¹À̽º¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HANDKERCHIEF_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼Õ¼ö°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COWHIDE_HAT] = "_¼Ò°¡Á׸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLYWING_HAT] = "_ºñÇ೯°³¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENAPPLE_HAT] = "_û»ç°ú¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEXAGON_GLASSES] = "_À°°¢¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHERRYBLOSSOMS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âº¢²É°¡Áö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENONION_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â´ëÆÄ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ABACUS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖÆÇ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FROGHAT_T] = "_°³±¸¸®¸ðÀÚ_´ë¸¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_EAR_HAT] = "_°­¾ÆÁö±Í¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR] = "_´«¹°",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARROT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÈ«´ç¹«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_HIGHCAP] = "_È­·ÁÇÑÇÏÀÌĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MIC_HAT] = "_¸¶ÀÌÅ©¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPINGCAT_HAT] = "_ÀáÀڴ°í¾çÀ̸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TW_REDBANDANA] = "_»¡°£µÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHOENIX_HELMET] = "_ºÀȲ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_HAT] = "_¿À·»Áö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SYRINGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ»ç±â",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHEESE_CRACK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄ¡Áî°úÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUNGRY_BIGFISH_HAT] = "_±¾ÁÖ¸°´ë¾î¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_RIBBON_HAT] = "_Åä³¢¸®º»¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTIQUITY_HELMET] = "_°í´ëÀǹ®°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHAVE_CREAM] = "_¸éµµ¿ëÅ©¸²",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLANTSTEM_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â½Ä¹°ÁÙ±â",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAN_HAT] = "_ĵ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANNIBAL_FLOW_HAT] = "_½ÄÀβɸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANDY_HAT] = "_ĵµð¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKSWEATER_HAT] = "_ºí·¢½º¿þÅ͸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUGARFRUIT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼³ÅÁ°úÀÏ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UNIQUE_GLASSES] = "_µ¶Æ¯ÇÑÆмǾȰæ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂºÎä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MONKYCOAT_HAT] = "_¿ø¼þÀÌÅиðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRINKINGHIPPO_HAT] = "_¹°¸Ô´ÂÇϸ¶¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THOTH_OFFCIAL_HAT] = "_ÅäÆ®½Å°üÀÇÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âµþ±â",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROSE_HEADBAND] = "_Àå¹Ì¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MVP_BASKETHAT] = "_MVP³ó±¸¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNATION_HAIRBAND] = "_Ä«³×À̼ǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_T_RICEBALL] = "_´ë¸¸ÁÖ¸Ô¹ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCRATIST_HAT] = "_½ºÅ©·§¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_HAT] = "_ºê¶óÁú±¹±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL4] = "_ºê¶óÁú4ÁÖ³â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDENLAUREL] = "_Ȳ±Ý¿ù°è¼ö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BR_FLAG_BANDANNA] = "_ºê¶óÁú±¹±âµÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVEDADDY] = "_·¯ºê´ëµð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_PAJAMA] = "_ÇÎÅ©ÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_HAT] = "_Ä«´Ï¹ß¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_CIRCLET] = "_Ä«´Ï¹ß¼­Å¬¸´",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHOWER_CAP] = "_»þ¿öĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTATION_HAIRBAND] = "_¾Çº¸¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENGINEER_CAP] = "_¿£Áö´Ï¾îĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAWKEYES] = "_¸ÅÀÇ´«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUZZY_BOL_BOARD] = "_¹öÁöº¼º¸µå",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_TAIL_RIBBON] = "_°ËÀºÅ×Àϸ®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AMISTR_CAP] = "_¾Æ¹Ì½ºÆ®¸£Ä¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_SAVAGE_HAT] = "_°ñµç¼¼ºñÁö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGEL_HAIRBAND] = "_ºí·¯µðõ»çÀǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGELWING_EAR] = "_ºí·¯µðõ»ç³¯°³±Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_FEATHER_BERET] = "_°ËÀº±êÅк£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ST_PAT_HAT] = "_·¹ÇÁ¸®ÄÁÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_HAT] = "_µþ±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_7TH_ANNI_HAT_B] = "_7ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ_B",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BOITATA_HAT] = "_º¸ÀÌŸŸ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOHIKAN] = "_¸ðÈ÷Ä­",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDONESIA_HARIBAND] = "_Àεµ³×½Ã¾ÆÇì¾î¹êµå",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EMPEROR_HAT] = "_¿ÕÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVECHINA] = "_¾Ë·´Â÷À̳ª¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PHD_HAT] = "_ºÓÀºÇлç¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKELF_YEAR] = "_°ËÀº¿äÁ¤ÀDZÍ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_TULIP] = "_Ȳ±ÝÆ«¸³¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUME_HAT] = "_ķǪ¹ÌÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PIRATE_BANDANA] = "_ºÓÀºÇØÀûµÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2009LOVE_DADDY] = "_2009·¯ºê´ëµð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAMILY_HAT] = "_Æйи®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_ALICEL] = "_Ç®Á×Àº¿¤¸®½º¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PETITE_CHEF_HAT] = "_¸®º»¿ä¸®»ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_YELLOW] = "_³ë¶õÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_PINK] = "_ºÐÈ«Æ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_GREEN] = "_³ì»öÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_BLUE] = "_ÆĶõÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIDES_BOW] = "_½ÅºÎÀǸ®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ADVENTURER_HAT] = "_¸ðÇè°¡ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAMPOFALADDIN] = "_¾Ë¶óµòÀÇ·¥ÇÁ"
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_BUNNY_BAND] = "_¿À·»ÁöÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VIOLET_BUNNY_BAND] = "_¹ÙÀ̿÷¿Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_BUNNY_BAND] = "_ºí·çÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SILVAH_BUNNY_BAND] = "_½Ç¹öÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCARF] = "_½ºÄ«ÇÁ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_SANTAHAT] = "_ÆĶõ¾ç°¥·¡»êŸ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALENTINE_HAT] = "_¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_NEWBIE] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì½ÅÀÔ»ý¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_LV1] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì1¼ö·á¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAORANGE] = "_ȯŸ¿À·»Áöĵ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAGRAPE] = "_ȯŸ±×·¹ÀÌÇÁĵ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KARADA_HAT] = "_Ä«¶ó´Ù¸Þ±¸¸®Â÷¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDTEA_HAT] = "_È«Â÷È­Àü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COLA_CAN] = "_Äݶóĵ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGERFACE] = "_È£¶ûÀ̾ó±¼",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHINESE_5TH] = "_5ÁÖ³â±â³ä¸é»çÆ÷",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTA_ZERO_LEMON_HAT] = "_ȯŸÁ¦·Î·¹¸ó¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MIST_HAT] = "_»çÄí¶ó¹Ì½ºÆ®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MILK_TEA_HAT] = "_»çÄí¶ó¹ÐũƼ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIRST_LEAF_TEA_HAT] = "_ÀÏÂ÷È­¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LADY_TANEE_DOLL] = "_Ÿ´Ï¾Æ°¡¾¾ÀÎÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKE] = "_ÀϺ»¼úÀÜ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LYRIA_DOLL_HAT] = "_¸®¸®¾ÆÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOROTHY_DOLL_HAT] = "_µµ·Î½ÃÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANIV_STAR_HAT] = "_¾Ö´Ï¹ö¼­¸®º°¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOUTHERN_CROSS] = "_¼­ÀüÅ©·Î½º",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOME_CHERRY_BLOSSOM] = "_°íÇâÀǺ¢²É",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIG_MONEYBOX] = "_µÅÁöÀú±ÝÅë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_LETTER] = "_Æ÷¸µÆíÁö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_STEM_HAT] = "_±Ö²ÀÁö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOAHS_HAT] = "_³ë¾ÆÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REMOVER_HAT] = "_¸®¹«¹ö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_DRESS_HAT] = "_»¡°£µå·¹½ºÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_RIBBON_BAND] = "_ÇÏÆ®¸®º»¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HONEYBEE_HAT] = "_²Ü¹ú¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_PHANTOM_MAS] = "_È­·ÁÇÑÆÒÅÒ¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_MASK] = "_¾Ç¸¶ÀÇ°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LITTLE_FHAT] = "_¸®Æ²Æä´õÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_GUARD] = "_¹Ú¾ÖÀǼöÈ£",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVER_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¾ÈÀÇ¿¬ÀÎ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUS_FESTIVAL] = "_Ä·ÆÛ½ºÆ佺Ƽ¹ß",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAINI_CAP] = "_ŸÀ̴ϸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLY_HAIRPIN] = "_³ªºñ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASGARD_BLESS] = "_¾Æ½º°¡¸£µåÀÇÃູ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GALAXY_CIRCLET] = "_°¶·°½Ã¼­Å¬¸´",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_PRAWN_HAT] = "_¿Õ»õ¿ì¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GENERAL_HELMET] = "_À屺ÀÇÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONE_HAT] = "_ÇØ°ñ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_PIECE] = "_»ç¶ûÀÇÁ¶°¢",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOFT_SHEEP_HAT] = "_ºÎµå·¯¿î¾ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUCKY_HAT] = "_Çà¿îÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_FEATHER] = "_È­ÀÌÆ®Æä´õ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WUNDERKAMMER] = "_ºê´ÙÄ­¸¶",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YINYANG_EARRING] = "_űرͰÉÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARK_AGE] = "_´ÙÅ©¿¡ÀÌÁö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR_DROP] = "_Ƽ¾îµå·Ó",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_DOMOVOI] = "_Ÿ·¹µµ¸ðºÛÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FALCON_MASK] = "_ÆÈÄܸ¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_WOLF_HAT] = "_µ¥ÀúÆ®¿ïÇÁ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUDE_MASK] = "_·çµå¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IGNIS_CAP] = "_À̱״ϽºÄ¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VANARGAND_HELM] = "_¹Ù³ª¸£°£µåÀÇÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVI_HEADPHONE] = "_µ¥ºñ·çÄ¡ÇìµåÆù",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SS_BANDANA] = "_ºñ¹Ð°á»ç´ÜÀǵΰÇ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_SPECTACLE] = "_±«µµÀÇ¿Ü´«¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_POPEDOLL] = "_Ÿ·¹±³È²ÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INSECTIVOROUS_PLANT_HAIRPIN] = "_½ÄÃæ½Ä¹°ÀÇÇì¾îÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETVALENTINE_HAT] = "_½ºÀ§Æ®¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AURAQUARTZ_CROWN] = "_¿À·¯ÄõÃ÷ÀÇ¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_KNITHAT] = "_Åä³¢±Í´ÏÆ®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKYMET] = "_½ºÄ«À̸ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEDORA_HAT] = "_¼¼µµ¶óÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AEGIR_HELM] = "_¿¡±æÇ︧",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGICAL_BOOSTER] = "_¸ÅÁöÄúνºÅÍ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_10TH_PORING_HAT] = "_10ÁÖ³âÆ÷¸µ¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASK_OF_FOTIA] = "_Æ÷Ƽ¾îÀÇ°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_SCHOOL_HAT] = "_ÇϾáÇлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_SHIBAINU_HAT] = "_°ËÀº½Ã¹ÙÀÌ´©¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANEMOS] = "_¾Æ³×¸ð½º°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MISSING_F_ANGEL] = "_Ÿõ»çÀǺнǹ°",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ANGEL_HAIRBAND] = "_µöºí·çõ»çÀǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_ANGEL_HAIRBAND] = "_ÇÎũõ»çÀǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NERO] = "_³×·Î°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEE] = "_±âÀÇ°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ECLIPSE_HAT] = "_ÀÌŬ¸³½º¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKRABBIT_HAT] = "_°ËÀºÅä³¢¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWCITRON_HAT] = "_³ë¶ûÀ¯ÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WING_GLASSES] = "_³¯°³¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITECAT_EAR] = "_ÇϾá»õ³¢°í¾çÀ̱Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_õ»çÇлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_¾Ç¸¶Çлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈõ»çÇлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈ¾Ç¸¶Çлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_RED_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â»¡°£¿¬ÇÊ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_BLUE_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÆĶõ¿¬ÇÊ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELDERCROWN] = "_¿¤´õÅ©¶ó¿î",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIVE_COLOR_FEATHER] = "_¿À»ö±êÅÐÀå½Ä",

Edited by Akbare
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

I got some "bad" hats:

Blue-red tongue, Skeleton mask (like Bleach mask), Yao Jun Hat, Fanta Zero, Lion mask, blue pilot helm

Edited by Jelly
Link to comment
Share on other sites

argh... still no strongman hair. but thanks for this compilation. /no1

we already update this hat , and all new hats ~ but we will release soon ~ just give slammer reputation ~ so he will release ASAP /no1

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

how do i implement this? add DL'd and merged the grf to my own but i still get error from headgears. what am I missing? sorry for being noob

Edited by AziroRO
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.