Slammer

[Download] Headgear all official RO update April 2019

Recommended Posts

Thanks Cahya ganteng :)

[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUSSIA_RIBBON] = "_·¯½Ã¾Æ¸®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FREYA_CROWN] = "_ÇÁ·¹À̾ßÀÇÅ©¶ó¿î",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TROPICALFRUIT] = "_¿­´ë°úÀϸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BANJAK_JEONGOO] = "_¹Ý¦Àü±¸¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_HIBISCUS] = "_Å«ÇÏÀ̺ñ½ºÄ¿½º",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UMBRELLA_HAT] = "_¿ì»ê¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISHER_HAT] = "_¾îºÎÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JUMPING_PORING] = "_Æú¦ÀÌ´ÂÆ÷¸µ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PECOPECO_FLY_HAT] = "_ÆäÄÚÆäÄÚ³¯°³±Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAEGOON_HAT] = "_Çý±º¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NANCHO_HAT] = "_³­ÃʸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATANIC_CHAIN] = "_»çŸ´ÐüÀÎ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENTIQUE_CIGAR] = "_¾ØƼũ´ã¹î´ë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YOYOHAT] = "_¿ä¿ä¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SNAKE_HAT] = "_¹ì¸Ó¸®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEOLNAL_HAT] = "_·ï¾çÀǼ³³¯¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCUVER_MASK] = "_½ºÄí¹ö¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKGLASSES] = "_°ËÀº»ÔÅ׾Ȱæ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLAYELF] = "_Àå³­²Ù·¯±â¿äÁ¤",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUERIBBON] = "_ºí·ç¸®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHILIRHAT] = "_Çʸ®¸£¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BREAD2] = "_»§ºÀÅõ2",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITESNAKE] = "_ÇϾá¹ì¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETCANDY] = "_´ÞÄÞÇÑ»çÅÁ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POPCORN_HAT] = "_ÆËÄܸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPFIRE_HAT] = "_Ä·ÇÁÆÄÀ̾î¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEER_HAT] = "_¸ÆÁÖ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWNBIRD] = "_¿Õ°ü¾Þ¹«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOLDIERHAT] = "_º´Á¤¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WORDBOOK] = "_¹®ÀÚÃ¥¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOKEBIHAT] = "_µµ±úºñ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLAMECROWN] = "_¼ºÈ­°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNHAT] = "_žç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WINDTOY_HAT] = "_¹Ù¶÷°³ºñ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_DRAGON] = "_ÁøÈ­µÈ¿ëÀÇÇØ°ñ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_WHISPER] = "_ÁøÈ­µÈÀ§½ºÆÛ¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JAHA_DOLL] = "_ÀÚÇÏÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CELESTIAL_HAT] = "_ÇϴøðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WIND_MILESTONE] = "_¹Ù¶÷ÀÇÀÌÁ¤Ç¥",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOBLE_HAT] = "_³ëºíÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EYES_OF_DARKNESS] = "_´ÙÅ©´Ï½º¾ÆÀÌÁî",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_WHITE_HAT] = "_È«¹é¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FORCEPS_HAIRPIN] = "_Áý°Ô¹ß¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTICE_BOARD] = "_¾Ë¸²°£ÆÇ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CLASSIC_HAT] = "_Ŭ·¡½ÄÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAIWANFLAG] = "_´ë¸¸±¹±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANUBIS_HELM] = "_¾Æ´©ºñ½ºÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAT_OF_OUTLAW] = "_¹«¹ýÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIZZA_HAT] = "_ÇÇÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICECREAM_HAT] = "_¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WOLFKING] = "_¶°µ¹ÀÌ´Á´ë¿ÕÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DICE_HAT] = "_ÁÖ»çÀ§¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATE_PRIDE] = "_ÇØÀûÀÇÀÚÁ¸½É",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVELYCHICK_HAT] = "_»ç¶ûÀǺ´¾Æ¸®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_PAJAMA] = "_ÆĶõÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_DIADEM] = "_º¸º´±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_CROWN] = "_º¸º´±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_DIADEM] = "_½Ö¾î±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_CROWN] = "_½Ö¾î±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_MAJESTIC2] = "_´ëÇü¸¶Á¦½ºÆ½°í¿ìÆ®2",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PEACOCK_FEATHER] = "_°øÀÛ»õ±êÅÐ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_FROG_HAT] = "_°³±¸¸®¿ÕÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDROSE] = "_ÁøÈ«ÀÇÀå¹Ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOLY_EGG_HAT] = "_¼º½º·¯¿î´Þ°¿¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SACI_HAT] = "_»çÄ¡ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWN_OF_DECEIT] = "_»ç±âÀÇ¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOLOR_HAT] = "_°í³úÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RASTA_WIG] = "_¶ó½ºÅ¸°¡¹ß",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_HAT] = "_ÁÖ¸Ô¹ä¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_BERET] = "_ºÓÀºº£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_DIADEM] = "_°ÅÇرú¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_CROWN] = "_°ÅÇرÿհü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_CROWN] = "_»çÀڱÿհü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_DIADEM] = "_»çÀڱú¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_PRINCE] = "_»ç¸·ÀÇ¿ÕÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YUNO_EYE] = "_À¯³ëÀÇ´«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_CROWN] = "_½Ö³à±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_BOGWAN] = "_½Ö³à±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_BERE] = "_ºê¶óÁúº£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICE_WING_EAR] = "_¾óÀ½³¯°³±Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TURTLE_HAT] = "_²¿ºÏÀ̸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCOOTER_HAT_J] = "_½ºÄíÅÍÇï¸ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IMP_HAT] = "_ÀÓÇÁ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPR_HAT] = "_½½¸®ÆÛ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_CROWN] = "_õĪ±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_DIADEM] = "_õĪ±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_CROWN] = "_õÇæ±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_DIADEM] = "_õÇæ±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CACTUS_HAT] = "_¼±ÀÎÀå¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_CROWN] = "_Àθ¶±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_DIADEM] = "_Àθ¶±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_CROWN] = "_¸¶°¥±Ã¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_DIADEM] = "_¸¶°¥±Ãº¸°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLOTH_HAT] = "_³ª¹«´Ãº¸ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DUNEYRR_HELM] = "_µÎ³×À̸£Åõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_CORONET] = "_º¢²ÉÈ­°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_ANGEL] = "_Ȳ±Ýõ»çÁ¶°¢»ó",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOOL_DAY_HAT] = "_¸¸¿ìÀýÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPLASH_HAT] = "_Âû¶û¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_NAVY_HAT] = "_ºÓÀºÇرº¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BERET] = "_ÇرºÀǺ£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ARARA_HAT] = "_ÆĶõ¾Æ¶ó¶ó¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_BOTO] = "_´Ã¾îÁøº¸Åä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TENDRILION_HAT] = "_Åٵ帱¸®¿Â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWBUNNY_HAIRBAND] = "_³ë¶õÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINKBUNNY_HAIRBAND] = "_ÇÎÅ©Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENBUNNY_HAIRBAND] = "_±×¸°Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THANATOS_MAI_MASK] = "_Ÿ³ªÅ佺ÀÇÁõ¿À°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC2010_INDONESIA] = "_RWC2010Àεµ³×½Ã¾Æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_WINNER_HEADGEAR] = "_RTC¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_2ND_HEADGEAR] = "_RTCÁØ¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_3RD_HEADGEAR] = "_RTC3µîÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_PERMETER] = "_´Ã¾îÁøÆÛ¸ÓÅÍ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKULL_CAP] = "_½ºÄÃĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_TIGER_MASK] = "_»¡°£Å¸À̰Ÿ¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_TIGER_MASK] = "_ÆĶõŸÀ̰Ÿ¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_DROOPING_KITTY] = "_³²»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BROWN_DROOPING_KITTY] = "_°¥»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NESTEA_HAT] = "_³×½ºÆ¼¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_1ST_ROCKET_HELM] = "_1µî·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2ND_ROCKET_HELM] = "_2µî·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_3RD_ROCKET_HELM] = "_3µî·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC_ROCKET_HELM] = "_RWC·ÎÄÏÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INJURED_EYEPATCH] = "_ºÎ»óÀÚÀǾȴë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LONG_TONGUE] = "_±äÇú¹Ù´Ú",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ¸Ô¹ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AIRPLANE_HAT] = "_ºñÇà±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_BANDANA] = "_µµÀûµÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GELATO_HAT] = "_Á©¶ó¶Ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_EYEBANDAGE] = "_ÇÏÆ®¾È´ë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CITRON_HAT] = "_À¯ÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_HAT] = "_Çرº»ç°ü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STARFISH_BAND] = "_ºÒ°¡»ç¸®¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RIBBON_MAGICIANHAT] = "_¸®º»¸¶¼ú»ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCISSORS_REPLICA] = "_°¡À§¼Õ¸ðÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROCK_REPLICA] = "_¹ÙÀ§¼Õ¸ðÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PAPER_REPLICA] = "_º¸¼Õ¸ðÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAILOR_HAT] = "_¹Ù´å»ç¶÷ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MILKCOW_HAT] = "_Á¥¼Ò¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STAR_EYEBANDAGE] = "_º°¸ð¾ç¾È´ë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TONGUE_CHARM] = "_Çú¹Ù´ÚºÎÀû",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDIAN_FEATHER] = "_Àεð¾È±êÅиӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLITZ_HELMET] = "_±âµ¿ÇüÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTLER_GENTLEHAT] = "_»ç½¿»Ô½Å»ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNGLASS_BASEBALLCAP] = "_¼±±Û¶ó½º¾ß±¸¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLIND_GLASS] = "_ºí¶óÀεå¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¿À·»Áö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COMPACTDISK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄÞÆÑÆ®µð½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_LACE_HEADBAND] = "_°í¾çÀÌ·¹À̽º¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HANDKERCHIEF_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼Õ¼ö°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COWHIDE_HAT] = "_¼Ò°¡Á׸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLYWING_HAT] = "_ºñÇ೯°³¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENAPPLE_HAT] = "_û»ç°ú¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEXAGON_GLASSES] = "_À°°¢¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHERRYBLOSSOMS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âº¢²É°¡Áö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENONION_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â´ëÆÄ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ABACUS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖÆÇ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FROGHAT_T] = "_°³±¸¸®¸ðÀÚ_´ë¸¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_EAR_HAT] = "_°­¾ÆÁö±Í¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR] = "_´«¹°",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARROT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÈ«´ç¹«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_HIGHCAP] = "_È­·ÁÇÑÇÏÀÌĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MIC_HAT] = "_¸¶ÀÌÅ©¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPINGCAT_HAT] = "_ÀáÀڴ°í¾çÀ̸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TW_REDBANDANA] = "_»¡°£µÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHOENIX_HELMET] = "_ºÀȲ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_HAT] = "_¿À·»Áö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SYRINGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ»ç±â",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHEESE_CRACK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄ¡Áî°úÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUNGRY_BIGFISH_HAT] = "_±¾ÁÖ¸°´ë¾î¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_RIBBON_HAT] = "_Åä³¢¸®º»¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTIQUITY_HELMET] = "_°í´ëÀǹ®°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHAVE_CREAM] = "_¸éµµ¿ëÅ©¸²",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLANTSTEM_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â½Ä¹°ÁÙ±â",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAN_HAT] = "_ĵ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANNIBAL_FLOW_HAT] = "_½ÄÀβɸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANDY_HAT] = "_ĵµð¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKSWEATER_HAT] = "_ºí·¢½º¿þÅ͸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUGARFRUIT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼³ÅÁ°úÀÏ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UNIQUE_GLASSES] = "_µ¶Æ¯ÇÑÆмǾȰæ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂºÎä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MONKYCOAT_HAT] = "_¿ø¼þÀÌÅиðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRINKINGHIPPO_HAT] = "_¹°¸Ô´ÂÇϸ¶¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THOTH_OFFCIAL_HAT] = "_ÅäÆ®½Å°üÀÇÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âµþ±â",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROSE_HEADBAND] = "_Àå¹Ì¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MVP_BASKETHAT] = "_MVP³ó±¸¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNATION_HAIRBAND] = "_Ä«³×À̼ǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_T_RICEBALL] = "_´ë¸¸ÁÖ¸Ô¹ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCRATIST_HAT] = "_½ºÅ©·§¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_HAT] = "_ºê¶óÁú±¹±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL4] = "_ºê¶óÁú4ÁÖ³â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDENLAUREL] = "_Ȳ±Ý¿ù°è¼ö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BR_FLAG_BANDANNA] = "_ºê¶óÁú±¹±âµÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVEDADDY] = "_·¯ºê´ëµð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_PAJAMA] = "_ÇÎÅ©ÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_HAT] = "_Ä«´Ï¹ß¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_CIRCLET] = "_Ä«´Ï¹ß¼­Å¬¸´",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHOWER_CAP] = "_»þ¿öĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTATION_HAIRBAND] = "_¾Çº¸¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENGINEER_CAP] = "_¿£Áö´Ï¾îĸ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAWKEYES] = "_¸ÅÀÇ´«",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUZZY_BOL_BOARD] = "_¹öÁöº¼º¸µå",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_TAIL_RIBBON] = "_°ËÀºÅ×Àϸ®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AMISTR_CAP] = "_¾Æ¹Ì½ºÆ®¸£Ä¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_SAVAGE_HAT] = "_°ñµç¼¼ºñÁö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGEL_HAIRBAND] = "_ºí·¯µðõ»çÀǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGELWING_EAR] = "_ºí·¯µðõ»ç³¯°³±Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_FEATHER_BERET] = "_°ËÀº±êÅк£·¹¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ST_PAT_HAT] = "_·¹ÇÁ¸®ÄÁÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_HAT] = "_µþ±â¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_7TH_ANNI_HAT_B] = "_7ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ_B",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BOITATA_HAT] = "_º¸ÀÌŸŸ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOHIKAN] = "_¸ðÈ÷Ä­",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDONESIA_HARIBAND] = "_Àεµ³×½Ã¾ÆÇì¾î¹êµå",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EMPEROR_HAT] = "_¿ÕÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVECHINA] = "_¾Ë·´Â÷À̳ª¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PHD_HAT] = "_ºÓÀºÇлç¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKELF_YEAR] = "_°ËÀº¿äÁ¤ÀDZÍ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_TULIP] = "_Ȳ±ÝÆ«¸³¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUME_HAT] = "_ķǪ¹ÌÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PIRATE_BANDANA] = "_ºÓÀºÇØÀûµÎ°Ç",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2009LOVE_DADDY] = "_2009·¯ºê´ëµð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAMILY_HAT] = "_Æйи®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_ALICEL] = "_Ç®Á×Àº¿¤¸®½º¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PETITE_CHEF_HAT] = "_¸®º»¿ä¸®»ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_YELLOW] = "_³ë¶õÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_PINK] = "_ºÐÈ«Æ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_GREEN] = "_³ì»öÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_BLUE] = "_ÆĶõÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIDES_BOW] = "_½ÅºÎÀǸ®º»",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ADVENTURER_HAT] = "_¸ðÇè°¡ÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAMPOFALADDIN] = "_¾Ë¶óµòÀÇ·¥ÇÁ"
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_BUNNY_BAND] = "_¿À·»ÁöÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VIOLET_BUNNY_BAND] = "_¹ÙÀ̿÷¿Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_BUNNY_BAND] = "_ºí·çÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SILVAH_BUNNY_BAND] = "_½Ç¹öÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCARF] = "_½ºÄ«ÇÁ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_SANTAHAT] = "_ÆĶõ¾ç°¥·¡»êŸ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALENTINE_HAT] = "_¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_NEWBIE] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì½ÅÀÔ»ý¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_LV1] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì1¼ö·á¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAORANGE] = "_ȯŸ¿À·»Áöĵ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAGRAPE] = "_ȯŸ±×·¹ÀÌÇÁĵ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KARADA_HAT] = "_Ä«¶ó´Ù¸Þ±¸¸®Â÷¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDTEA_HAT] = "_È«Â÷È­Àü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COLA_CAN] = "_Äݶóĵ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGERFACE] = "_È£¶ûÀ̾ó±¼",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHINESE_5TH] = "_5ÁÖ³â±â³ä¸é»çÆ÷",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTA_ZERO_LEMON_HAT] = "_ȯŸÁ¦·Î·¹¸ó¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MIST_HAT] = "_»çÄí¶ó¹Ì½ºÆ®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MILK_TEA_HAT] = "_»çÄí¶ó¹ÐũƼ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIRST_LEAF_TEA_HAT] = "_ÀÏÂ÷È­¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LADY_TANEE_DOLL] = "_Ÿ´Ï¾Æ°¡¾¾ÀÎÇü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKE] = "_ÀϺ»¼úÀÜ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LYRIA_DOLL_HAT] = "_¸®¸®¾ÆÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOROTHY_DOLL_HAT] = "_µµ·Î½ÃÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANIV_STAR_HAT] = "_¾Ö´Ï¹ö¼­¸®º°¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOUTHERN_CROSS] = "_¼­ÀüÅ©·Î½º",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOME_CHERRY_BLOSSOM] = "_°íÇâÀǺ¢²É",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIG_MONEYBOX] = "_µÅÁöÀú±ÝÅë",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_LETTER] = "_Æ÷¸µÆíÁö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_STEM_HAT] = "_±Ö²ÀÁö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOAHS_HAT] = "_³ë¾ÆÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REMOVER_HAT] = "_¸®¹«¹ö¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_DRESS_HAT] = "_»¡°£µå·¹½ºÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_RIBBON_BAND] = "_ÇÏÆ®¸®º»¸Ó¸®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HONEYBEE_HAT] = "_²Ü¹ú¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_PHANTOM_MAS] = "_È­·ÁÇÑÆÒÅÒ¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_MASK] = "_¾Ç¸¶ÀÇ°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LITTLE_FHAT] = "_¸®Æ²Æä´õÇÞ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_GUARD] = "_¹Ú¾ÖÀǼöÈ£",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVER_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¾ÈÀÇ¿¬ÀÎ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUS_FESTIVAL] = "_Ä·ÆÛ½ºÆ佺Ƽ¹ß",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAINI_CAP] = "_ŸÀ̴ϸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLY_HAIRPIN] = "_³ªºñ¸Ó¸®ÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASGARD_BLESS] = "_¾Æ½º°¡¸£µåÀÇÃູ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GALAXY_CIRCLET] = "_°¶·°½Ã¼­Å¬¸´",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_PRAWN_HAT] = "_¿Õ»õ¿ì¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GENERAL_HELMET] = "_À屺ÀÇÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONE_HAT] = "_ÇØ°ñ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_PIECE] = "_»ç¶ûÀÇÁ¶°¢",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOFT_SHEEP_HAT] = "_ºÎµå·¯¿î¾ç¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUCKY_HAT] = "_Çà¿îÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_FEATHER] = "_È­ÀÌÆ®Æä´õ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WUNDERKAMMER] = "_ºê´ÙÄ­¸¶",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YINYANG_EARRING] = "_űرͰÉÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARK_AGE] = "_´ÙÅ©¿¡ÀÌÁö",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR_DROP] = "_Ƽ¾îµå·Ó",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_DOMOVOI] = "_Ÿ·¹µµ¸ðºÛÀÌ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FALCON_MASK] = "_ÆÈÄܸ¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_WOLF_HAT] = "_µ¥ÀúÆ®¿ïÇÁ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUDE_MASK] = "_·çµå¸¶½ºÅ©",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IGNIS_CAP] = "_À̱״ϽºÄ¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VANARGAND_HELM] = "_¹Ù³ª¸£°£µåÀÇÅõ±¸",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVI_HEADPHONE] = "_µ¥ºñ·çÄ¡ÇìµåÆù",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SS_BANDANA] = "_ºñ¹Ð°á»ç´ÜÀǵΰÇ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_SPECTACLE] = "_±«µµÀÇ¿Ü´«¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_POPEDOLL] = "_Ÿ·¹±³È²ÀÎÇü¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INSECTIVOROUS_PLANT_HAIRPIN] = "_½ÄÃæ½Ä¹°ÀÇÇì¾îÇÉ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETVALENTINE_HAT] = "_½ºÀ§Æ®¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AURAQUARTZ_CROWN] = "_¿À·¯ÄõÃ÷ÀÇ¿Õ°ü",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_KNITHAT] = "_Åä³¢±Í´ÏÆ®¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKYMET] = "_½ºÄ«À̸ä",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEDORA_HAT] = "_¼¼µµ¶óÀǸðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AEGIR_HELM] = "_¿¡±æÇ︧",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGICAL_BOOSTER] = "_¸ÅÁöÄúνºÅÍ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_10TH_PORING_HAT] = "_10ÁÖ³âÆ÷¸µ¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASK_OF_FOTIA] = "_Æ÷Ƽ¾îÀÇ°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_SCHOOL_HAT] = "_ÇϾáÇлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_SHIBAINU_HAT] = "_°ËÀº½Ã¹ÙÀÌ´©¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANEMOS] = "_¾Æ³×¸ð½º°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MISSING_F_ANGEL] = "_Ÿõ»çÀǺнǹ°",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ANGEL_HAIRBAND] = "_µöºí·çõ»çÀǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_ANGEL_HAIRBAND] = "_ÇÎũõ»çÀǸӸ®¶ì",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NERO] = "_³×·Î°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEE] = "_±âÀÇ°¡¸é",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ECLIPSE_HAT] = "_ÀÌŬ¸³½º¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKRABBIT_HAT] = "_°ËÀºÅä³¢¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWCITRON_HAT] = "_³ë¶ûÀ¯ÀÚ¸ðÀÚ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WING_GLASSES] = "_³¯°³¾È°æ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITECAT_EAR] = "_ÇϾá»õ³¢°í¾çÀ̱Í",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_õ»çÇлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_¾Ç¸¶Çлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈõ»çÇлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈ¾Ç¸¶Çлý¸ð",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_RED_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â»¡°£¿¬ÇÊ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_BLUE_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÆĶõ¿¬ÇÊ",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELDERCROWN] = "_¿¤´õÅ©¶ó¿î",
[ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIVE_COLOR_FEATHER] = "_¿À»ö±êÅÐÀå½Ä",

Edited by Akbare
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Can you release korean item names and LUA?

I can't read this files:

56386.jpg

Edited by Jelly

Share this post


Link to post
Share on other sites

Can you release korean item names and LUA?

I can't read this files:

56386.jpg

i can't u just shared sprite n texture only.

Share this post


Link to post
Share on other sites

wut?

i can't add this hats cauze encoding doesn't work for me

Edited by Jelly

Share this post


Link to post
Share on other sites

wut?

i can't add this hats cauze encoding doesn't work for me

uninstall korea or Asia language /no1

Share this post


Link to post
Share on other sites

argh... still no strongman hair. but thanks for this compilation. /no1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I got some "bad" hats:

Blue-red tongue, Skeleton mask (like Bleach mask), Yao Jun Hat, Fanta Zero, Lion mask, blue pilot helm

Edited by Jelly

Share this post


Link to post
Share on other sites

argh... still no strongman hair. but thanks for this compilation. /no1

we already update this hat , and all new hats ~ but we will release soon ~ just give slammer reputation ~ so he will release ASAP /no1

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

This is great Slammer! :D

Anyone has itemdesctable, itemresnametable and itemdisplaynametable of these?

Edited by Qube Eks

Share this post


Link to post
Share on other sites

how do i implement this? add DL'd and merged the grf to my own but i still get error from headgears. what am I missing? sorry for being noob

Edited by AziroRO

Share this post


Link to post
Share on other sites

how do i implement this? add DL'd and merged the grf to my own but i still get error from headgears. what am I missing? sorry for being noob

All Headgear?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...